Tag: Nagasaki

Shomey Tomatsu (1930 – 2012)

Shomei Tomatsu biography