Tag: flesh

Shomey Tomatsu (1930 – 2012)

Shomei Tomatsu biography