Tag: diorama

Hiroshi Sugimoto (Tokyo, 1948)

The dioramas of Hiroshi Sugimoto

David Wojnarowicz (American, 1954-1992)

David Wojnarowicz buffaloes